بلاگ

دوغاب بنتونیت درحفاری وشمع

دوغاب بنتونیت یک نوع رایج مایعات بهسازی خاک است که بنتونیت برای تثبیت خاک برای پی های عمیق مانند شمع های ریخته شده و در محل مرحله حفاری استفاده می شود

بنتونیت ریخته گری

ماسه به تنهایی قابلیت چسبندگی ندارد. اگر قالب های ریخته گری با ماسه خالص ساخته شوند قبل یا در موقع ریخته گری از هم پاشیده می شوند برای جلوگیری از این کمبود از خاصیت چسبندگی بنتونیت استفاده می شود. به ماسه های ریخته گری مقداری بنتونیت که از 15 درصد تجاوز نمی کند، می افزایند.