فلدسپات/ Feldspar

بازدید : 8282   |      

کد محصول : 236059

فلدسپات

فلدسپات (Feldspar) گسترده ترین نوع سیلیکات ها در پوسته زمین هستند. آن ها تقریبا 50 درصد وزنی پوسته زمین را تشکیل می دهند. حدود 60 درصد آن ها در سنگ های آذرین، تقریبا 30 درصد در سنگ های دگرگونی و 10 تا 11 درصد بقیه عمدتا در ماسه سنگ ها و کنگلومراها یافت می شود.

فلدسپات ها از نظر شیمیایی آلومینوسیلیکات های پتاسیم، سدیم و کلسیم با ترکیب شیمیایی Na[AlSi3O8]، K[AlSi3O8] و Ca[Al2Si2O8] هستند و گاهی نیز آلومینو سیلیکات باریم ترکیب شیمیایی Ba[Al2Si2O8] نیز طبیعت یافت می شود. در مواردی روبیدیم، لیتیم و سدیم به مقدار کم به صورت ناخالصی ایزومرفی به جای عناصر قلیایی و استرانسیم به جای کلسیم در شبکه بلورین فلدسپات ها جایگزین می شوند.

کاربرد فلدسپات ها از مواد فلدسپاتی به نحو گسترده ای در تمامی شاخه های سرامیک که هدف حصول یک درجه زجاجیت بالا در قطعه است، استفاده می شود. در این خصوص می توان به سرویس های بهداشتی از جنس چینی زجاجی، پرسلان ها، استون ور های پرسلانی و محصولات تک پخت نیمه سفید با تخلخل پایین اشاره کرد. در هنگام انتخاب فلدسپات ها باید توجه کرد که میزان گدازآوری فلدسپات های پتاسیمی نسبت به فلدسپات های سدیمی کمتر است. بنابراین زمان زجاجی شدن (شیشه ای شدن) در فلدسپات های پتاسیمی بیشتر است. در گذشته از فلدسپات های شبه پتاسیمی در ساخت ارتن ور ها استفاده می شده است ولی امروزه استفاده از آن ها مرسوم نیست و بیشتر در ساخت کاشی هایی با تخلخل متوسط تا زیاد استفاده می شوند. مواد اولیه غیر فلدسپاتی که در ساخت بدنه های کاشی مورد استفاده قرار می گیرند سبب افزایش ضریب انبساط حرارتی بدنه می شوند و این موضوع سبب بروز تحدب در کاشی می شود که در اثر فشردگی بیش از حد بدنه ایجاد می شود. استفاده از فلدسپات در فرمول بدنه کاشی ضریب انبساط حرارتی را کاهش داده و از ایجاد تحدب جلوگیری می کند. فلدسپات های سدیمی در ساخت {{فریت}} به میزان 20 تا 40 درصد استفاده می شود. بزرگترین مصرف کننده کانی های فلدسپاتی صنایع شیشه سازی هستند و حدود 50 درصد از کل مواد فلدسپاتی تولیدی در سطح جهان در این صنایع به مصرف می رسد. فلدسپات های مورد نیاز صنایع شیشه سازی دارای درصد بالایی از مواد قلیایی و درصدکمی از آهن باشد.